Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding verbergen?

Algemene Voorwaarden van Xzena.nl

Op de inhoud en het gebruik van Xzena.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Xzena.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Xzena behoudt zich het recht voor Xzena.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Xzena.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen. Door inschrijving bij Xzena.nl en het aanmaken van een account, advertentie en/of profiel op Xzena.nl gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals die bij Xzena.nl gelden voor advertenties en profielen. U draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van uw profiel en alle denkbare vormen van contact dat hierover dan wel vandaan loopt. Door uzelf in te schrijven en een advertentie of profielpagina aan te maken verklaart u dat de door u aangeleverde persoonlijke gegevens correct, nauwkeurig en allerminst bedrieglijk zijn. U beschikt over de wettelijke handelingsbekwaamheid om een overeenkomst zoals deze betreft af te sluiten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele website www.xzena.nl en ieder gebruik ,waarbij aangemerkt ook ieder gebruik dat hiermee samenhangt.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Xzena.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Xzena, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Xzena zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Xzena.nl, mag niets van Xzena.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Xzena.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Xzena.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Xzena spant zich in om de informatie op Xzena.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Xzena sluit iedere aansprakelijkheid voor op Xzena.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Xzena.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Xzena sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Xzena.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Xzena spant zich in om Xzena.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Xzena.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op Xzena.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Xzena. Xzena biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Xzena worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Xzena.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Xzena.nl verwijzen.

Misbruik, mensenhandel, vrouwonvriendelijk gedrag, uitbuiting en discriminatie.

Op Xzena.nl is geen plaats voor discriminatie, vrouw-on-vriendelijk gedrag, uitbuiting, misbruik of mensenhandel binnen onze ter beschikking gestelde advertentieruimte zoals onder andere gesteld door de wetgever en omschreven in artikel 1 van de grondwet. Ook seksuele handelingen of verhandelingen van of met minderjarigen binnen of om advertenties is expliciet verboden. Advertenties worden zonder communicatie of nadere toelichting verwijderd en het account opgeschort bij constatering van overtreding hetgeen hierboven gesteld. Als aanvulling op bovenstaande kan worden opgemerkt en vermeld dat deze regels ook gelden voor seks met dieren, dan wel suggereren tot het hebben van, dan wel het doen laten lijken of, en al het meerdere strekkende in dit verband, dit zoals de wetgever stafrechtelijk interpreteert. Er zal bij overtreding aangifte worden gedaan bij die overheidsinstanties die zich bezighouden “met” en het voorkomen “van” deze delicten, doch in ieder geval bij de plaatselijke politie. Verder is het de plicht van iedereen om misstanden die men tegenkomt te melden. Dit kan bij ons via contact of bij politie en justitie.

Betaal 0906 nummer en equivalente vals opgezet of geplaatst in verkeerde rubriek

Wat is er niet toegestaan:

Voor alle advertenties geldt dat het plaatsen van informatie die leid tot het bezoeken van of doorlinken aan 0906 websites, dan wel sms sites, dan wel profielen websites, dan wel betaalsites, kortom elke vorm van betaalde diensten zoals webcam, chat, dating, escort 0906 dienst, betaalde diensten 0906 of iets van gelijkwaardige strekking deze niet in de hoofdrubrieken of onderliggende subrubrieken mag worden geplaatst.

Kortweg betekent dit dat er Geen promotie naar of links voor webcam platforms kunnen worden gemaakt. Er mogen dus geen verwijzingen naar sms en andere betaalsites worden gemaakt. Affiliates linken naar betaalsites zijn niet toegestaan en worden direct van Xzena verwijderd.

Bovenstaande omschreven typen advertenties die toch in hoofd of subrubrieken worden geplaatst worden geweigerd, verwijderd en kunnen zelfs leiden tot blokkering van het account en gebruik bij Xzena. Hierover zal geen communicatie plaatsvinden en Xzena houd zich ieder recht voor. Alle eventueel ontstane schade zal worden verhaald door onze huisjurist met een minimum van € 5000,- per schade.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Xzena.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.